Home » ความสามารถในการจัดการต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ความสามารถในการจัดการต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ทำงานกับรรยากาศต่างวัฒนธรรมได้อย่างราบรื่นด้วยโปรแกรมฝึกอบรม 1 หรือ 2 วัน

เมื่อธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงเป็นสากลมากขึ้น ความจำเป็นที่ต้องทำงานต่างวัฒนธรรมหรือทำงานกับลูกค้าที่มีพื้นฐานและชาติพันธุ์ต่างกันก็เพิ่มขึ้นด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม การสร้างความเชื่อมโยงกับบุคคลที่มาจากต่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องยาก ซึ่งเป็นเหตุผลให้ผู้จัดการทั้งหลายสามารถได้รับประโยชน์จากโปรแกรมการฝึกอบรมนี้ซึ่งได้คัดสรรข้อมูลหลักที่แตกต่างของวัฒนธรรมในกรอบวิธีที่เข้าใจง่าย โดยเริ่มจากการเข้าใจกรอบความคิดและไปสู่ผลของพฤติกรรม

ความสามารถในการเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม พบได้ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของวิดีโอ การเรียนรู้ร่วมกันและกิจกรรมซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ:

เข้าใจความแตกต่างหลักๆระหว่างชนชาติต่างๆภายในเค้าโครงที่ใช้ง่าย
เรียนรู้ว่าจะต้องคาดหวังอะไรจาการติดต่อบุคคลที่ต่างวัฒนธรรมกัน
เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารที่ช่วยขจัดความแตกต่าง
แยกแยะความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมส่วนบุคคลและเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆได้อย่างเหมาะสม
ปรับความเข้าใจผิดให้เป็นกลางเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวระหว่างการสนทนา

***

[maxbutton id=”1″]

 

See also:

Working with Thais (part one)

Culture Challenge: taking initiative & ownership

*