Home » ภาวะผู้นำ

ภาวะผู้นำ

โปรแกรมการฝึกอบรมทักษะภาวะผู้นำของเราให้คุณมีกรอบในการทำงานและชีวิตส่วนตัว:

ความท้าทายของภาวะผู้นำ

เรียนรู้แบบฝึกทั้ง 5 ของผู้นำที่โดดเด่น

ค้นพบจุดแข็งของตนเองในฐานะผู้นำ และท้าทายตนเองในส่วนอื่น ๆ

เป็นผู้นำที่เกินความคาดหมายของสมาชิกในทีม

รายละเอียดของโปรแกรม

It’s Okay to be the Boss

เรียนรู้การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาประสิทธิผลของผู้ที่รายงานตรงต่อคุณ

ลดการสิ้นเปลืองเวลา และการใช้เวลาแบบไม่รู้ค่าของพนักงาน

รายละเอียดของโปรแกรม

การชี้แนะเพื่อสร้างความรับผิดชอบ

เรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนจากผู้จัดการสู่ผู้ชี้แนะ

ค้นพบและฝึกฝนกระบวนการชี้แนะ โดยใช้ปริซึ่มแห่งการชี้แนะ

ผสมผสานทักษะหลากหลายในองค์กร และทีมของคุณด้วยพลังแห่งการชี้แนะ

รายละเอียดของโปรแกรม

Journey to Newland

เรียนรู้วิธีการสร้างองค์กรให้รู้จักการเปลี่ยนแปลงและถ่ายโอนอย่างกว้างขวาง

ใช้การเปรียบเปรยของการเดินทาง กับแนวคิดของภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงทีม และความแตกต่าง

→ สร้างสรรค์แผนปฏิบัติงานง่าย สำหรับทีมเพื่อให้พวกเชายอมรับ

รายละเอียดของโปรแกรม

รายละเอียดเพิ่มเติมของโปรแกรมการบริหารจัดการ ติดต่อที่นี่