Home » การแนะเพื่อสร้างความรับผิดชอบ

การแนะเพื่อสร้างความรับผิดชอบ

เพิ่มมูลค่าในองค์กรของคุณ ด้วยโปรแกรมฝึกปฏิบัติการ นี้

Coaching for Commitment

‘บริษัทใหญ่ ๆ หลายบริษัทต่างมุ่งเน้น ที่จะสร้างนาฬิกามากกว่า การบอกเวล’

ดังนั้น จิม คอลลินส์ จึงเขียน “Good to Great” ขณะที่หลายบริษัทมุ่งเน้นไปที่จำนวน และผล ( หรือที่ จิม คอลลินส์ เรียกว่า “การบอกเวลา”) ก็ยังมีหลาย ๆ บริษัทพยายามอย่างอดทนที่จะ “สร้างนาฬิกา” โดยมุ่งเน้นไปที่บุคลากร และทรัพยากรมนุษย์ (ซึ่งเป็นต้นเหตุของผลทั้งปวง) มากวว่าผลลัพธ์

หากคุณต้องการเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทของคุณ และนำภาวะผู้นำของคุณไปสู่อีกระดับหนึ่ง ถ้าอย่างนั้นโปรแกรมการฝึกชี้แนะ เพื่อสร้างความรับผิดชอบนี้สำหรับคุณ

โปรแกรมฝึกอบรม 2 วันนี้ จะนำผู้เข้ารับการอบรมเข้าสู่ทักษะ และความสนุกสนานของการชี้แนะผู้อื่น

ด้วยการฝึกฝน สถานการณ์จำลอง และแบบประเมิน รวมไปถึงแบบฝึกปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ หลังการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ:

เข้าใจบทบาทของผู้ชี้แนะซึ่งแตกต่าง จากบทบาทของการเป็นผู้จัดการ
ได้รับและรักษาความสัมพันธ์ซึ่งอยู่บนรากฐานของความเชื่อใจ เพื่อจะให้ผู้ที่เราชี้แนะสามารถจัดการต่อทุกความท้าทายที่พวกเขาเผชิญอยู่
ค้นพบรูปแบบการชี้แนะที่เป็นธรรมชาติของพวกเขาโดยใช้คลังทักษะการชี้แนะ (CSI)
เรียนรู้กระบวนการชี้แนะ ที่ง่ายต่อการใช้โดย ใช้ปริซึ่มแห่งการชี้แนะ
เรียนรู้วิธีพัฒนาและทบทวนแผนการปฏิบัติงานส่วนบุคคลกับผู้ชี้แนะอย่างมีประสิทธิภาพ

***

[maxbutton id=”1″]

***